Sme centrum s resocializačným programom, ktoré poskytuje pomoc závislým osobám v slovenskom aj maďarskom jazyku od roku 1992. Svoju misiu vykonávame pre mužov závislých od alkoholu, drog a patologického hráčstva vo veku od 18 do 55 rokov a pre ich rodiny. Dlhodobú pobytovú starostlivosť vykonávame na báze terapeutickej komunity a kresťanskej viery. Naším spoločným cieľom je reintegrácia závislých ľudí do spoločnosti, rodiny a na pracovný trh.

Komplexný resocializačný program nášho centra trvá najmenej 12 mesiacov. Každý deň sú dve terapeutické sedenia, ktorých cieľom je duševné napredovanie klientov, lepšie pochopenie ich závislosti a napomáhanie ich resocializácie. Predpoludním a poobede klienti tvoria hodnotu nácvikom pracovných zručností (v záhrade, v kuchyni, v dielni, pri zvieratách, v parku). 2,7 hektárový areál ponúka pestrú škálu aj pre športové a voľnočasové aktivity (futbalové ihrisko, telocvičňa, jazierko). Každú tretiu sobotu v mesiaci mávame stretnutia bývalých klientov a rodinných príslušníkov. V nedeľu sa zhromažďujeme na bohoslužbu v kaplnke. Náš odborný tím tvoria mentálny hygienik, sociálni pracovníci, asistenti sociálnej práce a právnik, ďalej psychológ, psychiater a všeobecný lekár.

Centrum prevádzkujeme dotáciou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny na základe Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Náš podrobný resocializačný program akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny ako aj podmienky prijatia do centra nájdete nižšie.

 

Nagykeszi 1180 787