verejné obstarávanie

 

Vec: VÝZVA NA PREDKLADANIE SÚŤAŽNÝCH PONÚK - Stavebné práce
Zákazka zadaná postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Verejný obstarávateľ: Nádej - Reménység, n.o., Hlavná 196, 946 21 Veľké Kosihy
Názov zákazky: Obnova budovy a terasy resocializačného centra
Druh zákazky: Zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Lehota a spôsob predkladania ponúk: 05. 07. 2022 čas 12:00, elektronicky na mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z finančného príspevku Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny na vykonávanie pobytových opatrení v centre s resocializačným programom na základe zmluvy č. 4/OVOSOD/2021 v pomere 100 %.
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov
Doplnkový slovník: IA13-5 Rekonštrukcia
Predpokladaná hodnota zákazky: 10.000 EUR bez DPH (12.000 EUR s DPH)

PRE VIAC INFORMÁCIÍ VIĎ PRILOŽENÚ VÝZVU NA PREDKLADANIE PONÚK:
• VÝZVA NA PREDKLADANIE SÚŤAŽNÝCH PONÚK - formát pdf
• SÚŤAŽNÁ PONUKA – NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ - formát doc (príloha č. 1)
• ZADANIE - VÝKAZ VÝMER - formát xls (príloha č. 2)
• ČESTNÉ PREHLÁSENIE UCHÁDZAČA - formát doc (príloha č. 3)

Za verejného obstarávateľa schválil dňa 20. 06. 2022

Mgr. Kálmán Szőcs, riaditeľ

Zákazky s nízkou hodnotou od 01.04.2021 do 30.06.2021:

  • Stavebné práce: Obnova budovy domova na polceste. Celková cena za zhotovenie diela: 22 790,00 EUR (s DPH). Zhotoviteľ diela: Baukomplex, spol. s r.o., IČO: 36356051, so sídlom Fialková 8, 945 01 Komárno.

Zákazky s nízkou hodnotou od 01.01.2021 do 31.03.2021:

  • neboli

Zákazky s nízkou hodnotou od 01.10.2020 do 31.12.2020:

  • neboli

Zákazky s nízkou hodnotou od 01.07.2020 do 30.09.2020:

  • neboli

Zákazky s nízkou hodnotou od 01.04.2020 do 30.06.2020:

  • neboli

Zákazky s nízkou hodnotou od 01.01.2020 do 31.03.2020:

  • neboli