Pre tých, ktorí po skončení resocializačného pobytu nemajú zabezpečené bývanie a sú v nepriaznivej sociálnej situácii, prevádzkujeme domov na polceste s pomocou finančného príspevku Nitrianskeho samosprávneho kraja. Ľudia z tohto bezpečného zázemia majú väčšiu šancu nájsť si vhodné ubytovanie, prácu a napraviť vzťah so svojou rodinou, teda začleniť sa znova do spoločnosti.

V domove na polceste poskytujeme sociálnu službu na základe Zákona č. 448/2008 Z.z. a sociálnych službách, najmä ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, nácvik pracovných zručností, pomoc pri pracovnom uplatnení, záujmovú činnosť, prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, možnosť základnej osobnej hygieny, prania, žehlenia a údržby bielizne a šatstva.

 

Felutas 1180 787