Rekonštrukcia domova na polceste (2020-2021)MIN pra soc rod logo

V priebehu roka 2021 naša nezisková organizácia po viacerých pokusoch uskutočnila kompletnú obnovu budovy domova na polceste v rámci grantového programu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Toto zariadenie sociálnych služieb krízovej intervencie slúži ľuďom, ktorí po úspešnom zvládnutí programu v resocializačnom centre nemajú zabezpečené ubytovanie a sú v nepriaznivej sociálnej situácii.

Rekonštrukcia domova na polceste bola realizovaná z finančnej dotácie Ministerstva PSVaR SR, ďalej z vlastných zdrojov a darov. Odborné stavebné práce uskutočnila zhotoviteľská firma vybraná na základe verejného obstarávania. Obnovu sme začali s búracími prácami, ktoré vykonávali klienti organizácie pod dozorom koordinátorov nácviku pracovných zručností. Plochá strecha dostala novú tepelnú izoláciu a hydroizoláciu, ďalej sa vymenil celý odkvapový systém. Okná a dvere sa vymenili na plastové, vonkajšie steny boli tepelne zaizolované a budova dostala aj novú sviežu farbu. Obnovila sa celá elektroinštalácia a bleskozvod, okrem toho sa vymenili aj vodovody a plynovody, vodovodné batérie, umývadlá a záchody, a namontovalo sa aj nový plynový kotol. Na chodbe, v kuchynke a sociálnych miestnostiach sa vymenila keramická dlažba, steny boli obkladané novými obkladačkami, vo všetkých štyroch izbách sa uložila plávajúca podlaha. Kde bolo potrebné, namiesto starej omietky sa realizovala nová omietka, jestvujúci poter sa vyrovnala nivelizačnou vrstvou a vymenili sa vnútorné dvere.

Cieľovú skupinu aktivít tvorili ľudia závislí na alkohole, drogách a patologického hráčstva, ktorí sa rozhodli pre zmenu. Z tohto bezpečného zázemia majú väčšiu šancu nájsť si vhodné ubytovanie, prácu a napraviť vzťah so svojou rodinou, teda začleniť sa znova do spoločnosti. Druhotnou cieľovou skupinou sú rodinní príslušníci (súrodenci, deti, rodičia) klientov, ktorí tiež potrebujú zotavenie.

Dlhodobým cieľom projektu – zároveň poslaním organizácie – bola podpora sociálnej inklúzie prijímateľov sociálnych služieb. Konkrétnymi cieľmi projektu boli zabezpečenie hospodárneho prevádzkovania budovy, ďalej modernizácia obytných a sociálnych miestností. Naše dlhoročné skúsenosti ukázali, že klienti, ktorí zakorenili svoj nový triezvy život v domove na polceste, vo vysokej miere sa dokážu znova začleniť do spoločnosti a žiť plnohodnotný život.