podmienky prijatia

  • Dobrovoľnosť; motivovanosť zmeniť svoj životný štýl,
  • muži vo veku od 18 do 55 rokov,
  • na základe odporúčania psychiatra,
  • na základe odporúčania orgánu SPODaSK miestne príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (podľa trvalého alebo prechodného pobytu fyzickej osoby). Toto odporúčanie vydáva sociálny kurátor pre plnoleté fyzické osoby.
  • vyplnenie tlačív: Žiadosť a údaje, Príprava žiadateľa na osobný pohovor (nachádzajú sa aj na webovej stránke organizácie),
  • po osobnom pohovore s riaditeľom strediska,
  • podpísanie dohody o vykonávaní resocializačného programu pre plnoletú fyzickú osobu.

Prijímacie tlačivá: