podmienky prijatia

  • Dobrovoľnosť; motivovanosť zmeniť svoj životný štýl,
  • na základe odporúčania adiktológa alebo psychiatra,
  • vyplnenie tlačív: Žiadosť a údaje, Príprava žiadateľa na osobný pohovor (nachádzajú sa aj na webovej stránke organizácie),
  • po osobnom pohovore s riaditeľom strediska,
  • dohoda o spôsobe finančného prispievania na resocializačný pobyt,
  • podpísanie zmluvy o resocializačnej starostlivosti.

Prijímacie tlačivá: