resocializačný program

Nezisková organizácia Nádej - Reménység poskytuje od r. 1995 rezidenčnú starostlivosť mužom vo veku od 16 do 55 rokov so závislosťou od psychoaktívnych látok a hracích automatov formou terapeutickej komunity. 
Cieľom komplexného resocializačného programu nášho strediska je integrácia a reintegrácia závislých ľudí do spoločnosti, do rodiny a na pracovný trh.
V zariadení je možnosť na ubytovanie 16 klientov v dvojlôžkových izbách.
Profesijné zabezpečenie starostlivosti sa deje psychológom, sociálnymi pracovníkmi, mentálnym hygienikom, pedagógmi, psychiatrom, všeobecným lekárom.

Podmienky prijatia:

 • na základe odporúčania adiktológa alebo psychiatra,
 • vyplnenie tlačív: Žiadosť a údaje, Príprava žiadateľa na osobný pohovor (nachádzajú sa aj na webovej stránke organizácie),
 • po osobnom pohovore s riaditeľom strediska,
 • dohoda o spôsobe finančného prispievania na resocializačný pobyt,
 • podpísanie zmluvy o resocializačnej starostlivosti.

Klienti majú právo:

 • na komplexnú resocializačnú starostlivosť (odbornú a na plnú penziu),
 • na predkladanie všetkých aktuálnych otázok, problémov na posedeniach terapeutickej komunity.

Klienti sú povinní:

 • dodržovať abstinenciu,
 • konštruktívne sa správať v terapeutickej komunite,
 • spolupracovať s personálom strediska v záujme svojho napredovania.
 

:: Štruktúra resocializačného procesu

 1. štádium: je adaptáciou na pomery komunity - adaptačno-motivačné. Klient je zaradený do jednoduchých prác (upratovanie, záhrada). Zúčastňuje sa na komunitných posedeniach. V tomto období nemôže opustiť areál bez dozoru, kontakty s rodinou sú minimalizované. Ak je klient rozvíjateľný, osvojí si normy spoločenstva, prijíma seba aj ostatných, prijme užitočnú radu od iných.
   
 2. štádium: je obdobím rastúcej zodpovednosti. Klient vykonáva naďalej len jednoduché práce, ale začne brať za svoju prácu zodpovednosť. Začína kontakt s rodinou a môže ju navštevovať (na jeden deň). Stáva sa aktívnym členom komunity: výkonnosť klienta sa fyzicky aj psychicky vyvíja, začína sa orientovať na danú úlohu. Klient začína brať zodpovednosť za svoje slová, činy a za ostatných.
   
 3. štádium: klient sa stáva schopným pracovať sústavne a zodpovedne - zvláda aj zložitejšie práce. Na posedeniach komunity je aktívny, vie brať aj dávať. Konfliktné situácie dokáže riešiť. Začína samostatne fungovať - rieši svoje sociálne pomery, vzťahy. Nachádza sa v stabilizačnom období. Klient nájde cieľ a význam života, stane sa odolným voči škodlivým názorom a vplyvom iných, lichotením sa nenechá ovplyvňovať a z kritiky sa nezrúti. Klient je podporený, aby sa nebál ťažkostí, aby sa nezľakol skutočností, aby našiel riešenie na problémy. Antisociálne správanie sa preformuje na prosociálne, klient sa stane schopným aj na vytvorenie hlbšieho vzťahu.
   
 4. štádium: je adaptáciou na život v spoločnosti. Klient sa ešte zúčastňuje na terapiách, ale je už schopný pracovať 6 až 8 hodín v chránenom pracovisku, popr. sa dokáže uplatniť aj na trhu práce.
   
 5. štádium: postresocializačné. Zahŕňa sledovanie, podporu v úplnej resocializácii - v záujme posilnenia dosiahnutých výsledkov.

Základnou liečbou sú prvé tri štádiá resocializačného procesu, trvajú individuálne 8 až 18 mesiacov. 4. štádium je prechodné so zameraním na výstup do prirodzeného prostredia. Poskytujeme pomoc pri nástupe do práce, resp. pri vytváraní podmienok študovania. Metódy pomoci:

 • Pre viacerých ľudí po skončení resocializačného programu sme my sami vytvorili - vytvárame pracovné miesta.
 • Pár mesiacov pred dokončením programu začneme spolu s odchádzajúcimi vyhľadávať možné pracoviská. Nadviažeme kontakt s úradom práce, podnikateľmi, zbierame informácie. Na základe týchto informácií väčšina vie samostatne nájsť zamestnanie, naučí sa zastať svoje záujmy.
 • Tých, ktorí naďalej potrebujú pomoc, podporujeme, pomôžeme im nájsť prácu, vybaviť potrebné doklady, odprevadíme ich na prijímací pohovor, atď.
 • Pre tých, ktorí chcú ďalej študovať, zabezpečíme informácie.

5. štádium: postresocializačné. Metódy pomoci:

 • Zabezpečujeme ambulantnú liečbu a poradenskú službu.
 • Organizujeme skupinu z rodinných príslušníkov a z bývalých klientov, resp. udržiavame kontakt písomne alebo cez telefón, v prípade potreby pomáhame dlhšie.
 • Najviac problémov znamená vyriešenie bývania. Pomáhame hľadať podnájom, alebo zabezpečíme prechodné ubytovanie v našom domove na pol ceste.
 

:: Zabezpečené terapeutické prostredie

 1. Terapeutická komunita 
  Vytvárame ju predovšetkým na základe cieľov. Dosiahnuteľný spoločný cieľ je, aby tí klienti, ktorí získajú prijatie do komunity, boli schopní odhaliť svoje slabosti, nedostatky svojej zrelosti a aby boli pripravení na búranie starého, ale zároveň aby boli schopní vybudovať si nový životný štýl, osvojiť si nové kompetencie.
  Každý člen komunity musí cítiť, že dlhuje zodpovednosťou voči komunite. Vedomie zodpovednosti, pocit zodpovednosti a prijatie zodpovednosti sú podstatnou podmienkou vytvorenia komunity.
  Sú potrebné spätné väzby a ich prijímanie. Spätná väzba je otvoreným, ale nie urážlivým prejavom, napravuje sebahodnotenie a posilňuje súdržnosť komunity. Kritika musí slúžiť rozvoju, nesmie byť samoúčelná.
  Na komunitu je typické aj to, že jednotlivec v nej nájde aj ochranu, lebo tá sa stará o všetkých svojich členov, zabezpečuje pre nich ďalší rozvoj ich schopností. Komunita rešpektuje autonómiu osoby, jej nezávislosť. Avšak jednotlivec akceptuje normy a pravidlá komunity.
  Komunita vytvorí a udržiava priaznivú psychickú klímu, v ktorej sú klienti ochotní pracovať na riešení konfliktov a problémov. Konflikty treba vedieť včas a správne ovládať: úspešné vytvorenie ovzdušia dôvery pomáha v tom, aby vzťah medzi klientom a personálom, taktiež medzi klientmi bol vyrovnaný a úctivý.
   
 2. Individuálne zamestnanie 
  Vypočutie problémov a hľadanie riešenia, zvládanie cravingu, znižovanie napätia z izolácie, vyplňovanie a diskusia o testoch sebapoznávania, psychodynamické priblíženie psychických problémov (=znovuvysvetlenie traumy a konfliktov z detstva), vypracovanie individuálneho resocializačného plánu, administratíva, výchova na vybavovanie administratívy, písanie listov, sformulovanie žiadostí atď., emocionálna pomoc k preklenutiu rôznych ťažkostí atď.
   
 3. Skupina rodičov, príbuzných, priateľov 
  Podporuje uzdravenie klienta, resp. pomôže znížiť napätie medzi klientom a rodinou, resp. pripravuje klienta na návštevy rodiny s mesačnou pravidelnosťou alebo podľa potreby.
   
 4. Svojpomocná skupina 
  Mentálne hygienická podpora bývalých klientov strediska resp. obyvateľov domova na pol ceste.
 

:: Používané terapeutické metódy

 1. Sebapoznanie 
  Zmena sa môže očakávať len vtedy, keď klient spozná sám seba.
 2. Rozvíjanie osobnosti 
  Zmapujeme deformáciu povahy a osobnosti u závislých klientov, skúmame stav osobnosti spred vytvorenia závislosti a pomáhame ju korigovať.
 3. Skupinová biblioterapia 
  Odkedy existuje umenie, odvtedy poznáme jeho liečebnú moc. Využívame tú možnosť, ktorú jednotlivé literárne diela v sebe skrývajú v súvislosti s formovaním osobnosti.
 4. Terapia reality 
  Nezodpovední, nezrelí ľudia sa ľahšie stávajú závislými, lebo nepočítajú reálne s následkami a prijímajú priveľa rizík. V liečbe praktizujeme posilnenie citu k realite.
 5. Kreatívna terapia 
  Kreatívna skupina ako socio-terapeutický princíp sa pokúša vytvoriť možnosti rozvíjania kreatívnych schopností jednotlivca. V tomto priebehu pomáhame jednotlivcovi k tomu, aby harmonicky zapadol do skupiny.
 6. Citová terapia 
  V živote človeka hrá veľkú úlohu to, v čom si nachádza radosť. Je to otázka výchovy, vzoru a sebavýchovy. Šanca vytvorenia závislosti klesá, ak človek má osožnú záľubu, prežíva hudbu, prírodu, pohyb, hry a ľudské vzťahy.
 7. Situačné hry 
  Napomáhajú sebapoznanie, komunikáciu, atď.
 8. Prevencia recidívy 
  Táto téma musí byť vždy otvorená, aby klienti úprimne a smelo vedeli požiadať o pomoc v kríze.
 9. Príprava na užitočné strávenie voľného času 
  Hra, výlet, čítanie, nákup, rozhovor môžu slúžiť ako užitočné strávenie voľného času.
 10. Životné múdrosti, maximá 
  Rozvíjajú vytváranie názoru, kritický zmysel atď.
 11. Liečebné zamestnania 
  Ergo-terapeutické zamestnania, ktoré nenesú produktívne znaky, rozvíjajú všeobecné a špeciálne schopnosti klientov.
 12. Pracovná terapia (prechodné a trvalé zamestnanie) 
  Ľudia zvyknutí na nočný život, trvalo nezamestnaní, prípadne so zmenenou pracovnou schopnosťou dostávajú u nás prácu už od prvého dňa po vstupe do zariadenia. Naučíme ich postarať sa o záhradu, kuchyňu, poriadok okolo seba, v dome a areáli. Naučíme ich na plynulé vykonávanie práce, na uznávanie pracoviska a spolupracovníkov.

 

up icon_48